פתיחת תפריט ניידים

מכרזים סגורים

01/2021 - מכרז פומבי למתן שירותי ניהול, תכנון, יישום והטמעה של מערכות מחשוב

תאריך פרסום: 07/01/2021
תאריך אחרון להגשה: 02/02/2021
קבצים קשורים:
מכרז פומבי 01/2021 למתן שירותי ניהול, תכנון, יישום והטמעה של מערכות מחשוב
File:PDF file icon.svg
הודעה מס. 1 - מועד פרסום 11.01.2021
 שאלות הבהרה ותשובות  
פרסום פתיחת מעטפות - מועד פרסום 03.02.2021