פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פתוחים

1/2019 - התייעלות אנרגטית ושדרוג תשתיות של מתקני תאורה קיימים (כולל התיקונים בהודעות מס. 1 ו-2) (נוסח קובע)

תאריך פרסום: 03/09/2019
תאריך אחרון להגשה: 07/10/2019

הודעה על הארכת תוקף ערבות המכרז לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ומתן אחריות של מתקני תאורת רחובות מסוג לד (LED) בעיר יהוד - מונוסון לטובת פרויקט להתייעלות אנרגטית וכן לשדרוג תשתיות של מתקני תאורה קיימים.

החברה הכלכלית לפיתוח יהוד (1996) בע"מ מבקשת לעדכן ולבקש כדלקמן:
לאור התמשכות הליכי המכרז, מתבקשים המציעים במכרז, להאריך את ערבות המכרז עד ליום 31.1.2020 וזאת בהתאם להוראות סעיף 3.4.2 למסמכי המכרז. את טופס הארכת הערבות (במקור) יש להעביר במסירה ידנית למשרדי החברה וזאת עד ליום 27.11.2019 לכל המאוחר בשעה 15:00.
יובהר כי אי עמידה בהוראה זו עלולה להביא לפסילת ההצעה על הסף.
קבצים קשורים:
מכרז 1/2019 - התייעלות אנרגטית (כולל התיקונים בהודעות מס. 1 ו-2) (נוסח קובע)
File:PDF file icon.svg
מענה לשאלות הבהרה
File:PDF file icon.svg
הודעה מספר 1 למציעים
File:PDF file icon.svg
הודעה מספר 2 למציעים
File:PDF file icon.svg
הודעה מספר 3 למציעים
File:PDF file icon.svg
הודעה מספר 4 למציעים File:PDF file icon.svg
הודעה מספר 5 למציעים File:PDF file icon.svg
הודעה מספר 6 למציעים File:PDF file icon.svg